Ứng dụng màn hình khách hàng mới 

beDisplay 2.0

Hiển thị số lượng lịch hẹn "Đang chờ" trên tab Lịch hẹn

Chọn và cập nhật cùng lúc nhiều lịch hẹn.

Cấu hình thông tin chi tiết của khách hàng trên màn hình đặt lịch.

Cấu hình thông tin chi tiết của khách hàng trên màn hình đặt lịch.

 

Hỗ trợ quản lý sản phẩm cho mô hình chuỗi cửa hàng (chuỗi nhượng quyền và tự quản lý)

Thêm chức năng bán Voucher/ quy đổi Voucher.

Hiển thị nhân viên được chọn và nhân viên được phân công khi tiết lập “Cho phép phân công nhiều nhân viên” được bật.

Hiển thị thông tin liệu trình trên hóa đơn.

Xem chi tiết thông tin liệu trình trên đơn hàng.

 

QUẢN LÝ LỊCH HẸN

Bổ sung các trường thông tin khách hàng.

Cấu hình tiền tố trong mã khách hàng.

Hỗ trợ hiển thị tên khách hàng theo quốc gia.

Tối ưu việc tìm kiếm thông tin khách hàng.